Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  1. prosinca 2020.

 

Garevljani u Matici vjenčanih župe Svilaj (1773.-1787.)

25. kolovoza 2008.
Podatci iz Matice vjenčanih župe Podvučjak/Subvučjak - Svilaj.

Iz knjige:

Fra Grga Vilić: Vrijeme sađenja, Matica Vjenčanih župa Podvučjak, Knjiga prva, Tuzla – Odžak 2008.g.

Fra Grga Vilić izdao je knjigu pod nazivom Matica Vjenčanih župe Podvučjak, a zapravo je to Matica Vjenčanih župe Svilaj, jer ta Matica nosi takav naslov.

Svih ovih godina događaju se velike migracije stanovništva. Mnogi još dolaze i odlaze da bi našli odgovarajuće stanovanje za svoje obitelji. Imamo popis domaćina obitelji i broj članova u svakoj obitelji sela Gareva 1768. godine u sastavu župe Bijela. Međutim nemamo imena članova obitelji osim imena i prezimena domaćina te brojkom upisano koliko je odraslih, a koliko djece do 12 godina. Kasnije se pojavljuju prilikom migracija i druga prezimena u Garevu, a mnoga nestaju. U tekstu dolje u Matici vjenčanih župe Podvučjak pročitat ćete imena i prezimena koja se pojavljuju kod vjenčanja kao svjedoci iz sela Garevo. Potrudio sam se pročitati i izvaditi podatke koji se tiču Gareva, orginalni tekst Matice i prijevod. Tu ćemo pročitati konkretna imena i prezimena koji su u to vrijeme živjeli u Garevu. Moram još napomenuti da smo do sada iznosili podatak da je Garevo prvi put spomenuto 1768. godine. Međutim čitajući Matice župe Biele naišao sam na krštenja koja su bila već 1762. godine, od roditelja koji su već bili stari najmanje 20 godina. Ili pak u siječnju 1762. vjenčanje je u Garevu, a sljedeće godine 1763. sahranjuje se starac od 76 godina u Garevačko groblje. Kada završim pregled Matica župe Biela imat ćemo svakako puno više osoba iz Gareva s imenom i prezimenom, a krštena djeca s danom, mjesecom i godinom krštenja. Dakle postojanje Gareva je vremenski starije. Također bih spomenuo još jednu novost na temelju Matica Biele da kod krštenja svećenici župe Biele, kojoj tada pripada i selo Garevo, upisuju ime našega mjesta pod tri varijante, a to su: Garevo, Garevaz, Garevacz. Dakle nije točan podatak da se naziv Garevo u dokumentima počeo koristiti tek 1932. godine pod imenom Garevac.

 

„Dana 22. studenoga 1773.

Svakah ispunivši po naredbi s. Sabora Trid. i nenašav nikakove zaprike, vinčah jah fra Grgo iz Vareša parok Marka sina p. Ivana  Iličića iz Gornjeg Svilaja, s Delfinom kćeriu Šime Trepšića iz Novoga grada. Svidoci biše Bariša Klaić iz Vrbovca, Matie Božić iz Svilaja, i Ivanica ž. Antuna Iličića iz Gareva.“

 

„Dana 6. veljače 1775.

Ispunivši svakah i nebudući crkvene zaprike, vinča jah fra Marian Ćorić Stipana sina Ivana Bure iz Gareva, s Katom kćeriu Frane Lebića iz Dubice. Svidoci biše Mijat Varljić iz Gareva, i Antun Gargić iz Potočana.“

 

 „Dana 27.studenoga godine Gosp. 1775. – istoga dana i godine.

 Navistivši zaredon na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok uz međusobni pristanak prid prisutnima vinčao sam: Gargu sina Mie Petrića iz Gareva, sa Mandom kćeri Mate Jurišića iz Pećnika. Svidoci biše Ilija Petrić, i Andria Valentić, i Anđa Petrić, svi iz Gareva.“

 

„Dana 27. studenoga godine Gosp. 1775. – istoga dana i godine.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok uz međusobni pristanak prid prisutnima vinčao sam; Tadiu sina Martina Jelečkovića iz Dobrinje, sa Anđom kćeri Tadie Čaktaševića iz Sela Pećnik. Svidoci biše Petar Paurević iz Gareva, i Nikola Jelečković iz Dobarnje, i Anđa Kuranović iz sela Pećnik.“

 

„Dana 27.studenoga godine Gosp. 1775. – istoga dana i godine.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok uz međusobni pristanak prid prisutnima vinčao sam; Iliu sina Mate Božića iz sela Svilaj, sa Luciom kćeri Frane Dugalića također iz Svilaja. Svidoci biše Jozo Jurić, i Petar Paurević iz Gareva.“

 

„Dana 24. studenoga 1776.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok uz međusobni pristanak prid prisutnima vinčao sam;  Jozu Carničića iz Pećnika, sa Ivkom kćeri Garge Jakića iz Pećnika. Svidoci biše Marko Vinovčić, i Filip Carničić, i Manda Petrić iz Gareva, ostali iz Pećnika.“

 

„Dana 24. studenoga 1777.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Petra sina Martina Protrkića iz Gareva, sa Katom kćeri Andre Brušnjakovića iz sela Potočani. Svidoci biše Ivan Pavić, i Stipan Baić, i Kata Došlić, svi iz Gareva.“

 

„Dana 24. studenoga 1777.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Gargu sina Lovre Baića iz Gareva, sa Ružom kćeri Tome Jurića iz sela Pećnik. Svidoci biše Juro Cvitković iz Varbovca, i Marko Baić iz Gareva, i Manda Cvitković iz sela Varbovac.“

 

„Dana 24. veljače 1778.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam; Iliu sina Nikole Stanića iz sela Garevo, sa Anom kćeri Joze Barukćića iz sela Balegovac. Svidoci biše Petar Stanić, Mio Stanić, i Maria Šabanović, svi iz Gareva.“

 

„Dana 24. listopada 1779.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Marko Marinić iz Vareša parok uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam; Marka sina Mate Lukača iz Gareva, sa Anđom kćeri Nikole Iličića iz Svilaja. Svidoci biše Petar Lukačević, Juro Lebić, oba iz Gareva, i Ana žena Ante Ekmekčića iz Svilaja.“

 

„Dana 29. studenoga prika potriba 1779.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Marko Marinić iz Vareša parok uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Juru sina Ivana Paradžikovića iz Kornice, sa Ružom kćeri Ivana Petrića iz Sarnave. Svidoci biše Ivan Raič, Petar Baić, oba iz Kornice, i Maria žena Ivana Kureljića iz Sarnave.“

 

„Dana 25. veljače 1781.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Marko Marinić iz Vareša parok uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Antu sina Petra Paura iz Gareva, sa Mariom kćeri Tome Tepića iz Pećnika. Svidoci biše Andria Bičvić, Mato Bičvić, i Oršula žena Petra Paura.“

 

„Dana 25. veljače 1781. – istoga dana i godine.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Marko Marinić iz Vareša parok uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Miu sina Ilie Stanića iz Gareva, sa Luciom kćeri Joze Šimića iz Potočana. Svidoci biše Juro Lebić, Marko Ilić, i Ivka žena Marka Stanića, svi iz Gareva.“

 

„Dana 14. listopada 1781.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Gergo iz Vareša parok uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Marka sina Mie Raiča iz Kornice, i Mandu kći Jure Babića iz Dubice. Svidoci biše Juro Paradžiković, Petar Raič, obadvoica iz Kornice, i Kata žena Ivana Došlića iz Balegovaca.“

 

„Dana 25. studenoga 1782.

Navistivši zaredom na tri zapovidna dana pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Gargo iz Vareša parok uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam; Stipana sina Mie Petrića iz Dubice, i Anu kćer Jakova Mustafića iz Lovreća. Svidoci biše Jozo Petrić iz Gareva, Ivan Marianović, i Ruža žena istoga iz Dubice.“

 

„Dana 23. veljače 1784.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Ivan Bukvić parok uz uzajamni pristanak prid svidocima vinčao sam: Matu Delića iz Foče, sada u Dubici, i Ružu Pavlović iz Posušia, odnedavno u Garevu. Svidoci biše Luka Lovrić, Ilia Terzić, i Ana Nikolić, svi ove parokie.“

 

„Dana 7. studenoga 1785.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Juro iz Oćevije parok uz uzajamni pristanak prid svidocima vinčao sam: Petra Batušića iz Gareva, sa Jelom kćeri Marka Baruka iz Potočana. vidoci biše Mato Buljević, i Ivan Marić iz Gareva, i Kata Bulj.“

 

„Dana 11. veljače 1787.

Navistivši zaredom na tri zapovidne svitkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Tadia Gašić iz Teševa parok uz uzajamni pristanak prid svidocima vinčao sam: Antu sina Tome Pipunića iz Gareva, sa Ružom kćeri Marka Šoljića iz Sarnave. Svidoci biše Ivan Puškarić iz Tramošnice, Jozo Pipunić iz Skara, Matiana Lebić iz Gareva.“

 

Ovo su podatci iz Matice vjenčanih župe Podvučjak (Subvučjak). Dakle imamo konkretna imena i prezimena iz Gareva, njih 58 osoba, koji su kumovali ili su vjenčani između godine 1773. do godine 1787. godine, a izdvojena su u gornjerm tekstu.

 

Donosim također originalni rukopis dvojice biskupa Marka Dobretića i Augustina Okića, koji su u Matici vjenčanih prigodom vizitacije župe Podvučjak pregledali matice i ostavili svoj potpis i službeni biskupski pečat.

Dobretic - rukopis

Pregledano i odobreno prigodom treće naše kanonske, generalne Vizitacije dana 20. rujna 1779. od mene potpisanog fra Marka Dobretića, biskupa Eritreje, i apostolskog Vikara u Turskoj Bosni.

Dobretic-pecat  

Tako je fra Marko biskup svojeručno.

 

Pregledano i odobreno prigodom naše prve generalne i kanonske Vizitacije dana 13. rujna 1785 od mene fra Augustina Okića biskupa Trapezunta i apostolskog Vikara u Turskoj Bosni.

Okic-rukopis-pecat

Tako je fra Augustin biskup svojeručno.

 

 

Pročitao, izdvojio, pripremio i dostavio za Garevac.net

vlč. Vlado Jagustin, kolovoz 2008.g.