Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  28. studenoga 2020.

 

O prenošenju sjedišta župe iz Gareva u Modriču

29. listopada 2008.
.......................

stadlerNadbiskup Josip Stadler došao je iz Gradačca u Garevo 13. srpnja 1887. godine  da bi sutradan podjelio sakramenat krizme. Iz Gareva odlazi u Pećnik. Tom je zgodom vjerojatno bilo govora o prenošenju sjedišta župe iz Gareva u Modriču. U Modriči je kupljena kuća i prostrano zemljište za 1800 forinti. Župa te godine broji 2426 katolika.

 

Boraveći u Potočanima uputio je dopis Duhovnom stolu u Sarajevo:

«Prečastnom duhovnom stolu u Sarajevu

U Garevu crkva ne valja ništa, župski stan procurio kao rešeto, a ni druge crkvene zgrade ne vrijede puno. Saznavši od poglavitoga g. Marka Poljanića, kotarskoga predstojnika iz Gradačca da je on od visoke vlade za gradnju crkve u Garevu isposlovao 1.000 for. I da je od ljudi u isto ime obavezu primio od 2.000 for. Te odrešito odlučio i ostali potrebiti novac rasporezati za župljane, držao sam za nuždno da se župa iz Gareva prenese u Modrič. Dva sela koja su sada veoma udaljena i koja su usljed te daljine želila župu imat će župsku crkvu puno bliže ako se u Modrič prenese te će odustati od nauma tražiti posebnu župu. Sada je dakle bila upravo potreba da se odlučim ili ostaviti zauvjek župu u Garevu ili ju preniet u Modrič. Ja sam se odlučio za prenos iz Gareva. Najveća je bila teškoća kako da se nabavi župska kuća i ostale crkvene zgrade bez pripomoći visoke vlade. Ja sam bio prinužden u tu svrhu u ime Ordinarijata obećati svotu od 500 for. I to je bilo jako dobro jer je na dan sv. Krizme Pogl. g. prestojnik Poljanić  po svojem bilježniku iz Modriča dao sabrati najotmenije ljude koji su odnah upisali znatne svote. Garevo je pristalo na to da se župa prenese u Modrič te je odmah za prenos župske kuće upisalo 500 for. A ona dva sela koja će od toga prenosa imati najveću korist obvezali su se upravo toliko doprinjeti u tu svrhu koliko sva ostala skupa uzeto. Sa svotom od mene obećanom od 500 for. Iznosi upis na dan sv. Krizme za župski stan u Modriču 1610 for. U toj svoti je i 50 for. Obećanih od samog župnika i 25 for. Upisanih od bilježnika iz Modriča, koji je veoma dobar katolik i veoma zauzet za tu stvar. Moram pripomenuti da su samo otmeniji ljudi dali za župski stan u Modriču da ne bude župa odveć oterećena pošto joj valja doprinositi za gradnju crkve. Do sada ih je samo 36 doprinielo za župski stan. Od te 36 je upisano preko 1000 for. Najbolji znak da su imućni kao što to i bilježnik potvrđuje.

            Od zgrada i od zemljišta u Garevu neće se ništa prodavati. Sve će ostati za uzdržavanje župnika Modričkoga. To je veoma krasan posjed vriedi najmanje 2000 for. Odatle se vidi da je župa Garevačka jako dobra župa. A sada će se poboljšati time što će se za župnika u Modriuču kupiti župska kuća sa šljivikom za gornju svrhu. Osim toga obećaše muhamedani pokloniti njivu. A i rišćani dopriniet će za župsku kuću najmanje 100 for. Kako mi bilježnik pripovjeda. I tako se vidi da se svi tom prenosu vesele. Bilježnik je dobio nalog od Pogl. g. Poljanića da odmah kupi kuću sa šljivikom u Modriču te je kuća sigurno već kupljena dok ja ovo sad pišem. Kad dođem u Tišinu saznat ću za tu strav izvjestno.

            Prema tomu umoljavam taj Prečasni Duhovni Stol da

            1. uzme to moje djelovanje na znanje,

            2. pošalje odmah 300 for. Na Pogl. g. Poljanića u Gradačac s opaskom da će se 200 for. poslati za koje vrieme.

            3. visoku vladu zamoli neka se ne protivi prenosu župe iz Gareva u Modrič pošto se od nje ništa u tu svrhu ne traži pošto će usljed toga crkva župska biti u sredini župe tako te neće ni jednom selu biti dalje od 1 sat hoda osim donjih sela, koja će također time biti udovoljena, a inače bi tražila novu župu pošto će time župniku bolje biti katekizirati djecu u školi Modričkoj pošto župljani i onako imaju posla u Modriču kod obćinskog ureda pošto je taj prenos svim stanovnikom u Modriču u volju i na korist. Čim začujem da je kuća u Modriču kupljena ja ću izviestiti pa zato u toj molbi na vladu neka bi se navelo da već imamo župski stan u Modriču a crkva da se ionako mora praviti.

            4. da se g. Vrancaš zamoli neka bi dopustio da se po prvom planu Bjeljinske crkve smije crkva graditi u Modriču. Taj prvi plan nije nigdje upotrebljen, dakle i po njegovu nazoru smio bi se upotrebiti. Al bolje ga je zamoliti za to pa mu obećati i kakvu oštetu ako zatraži.

            5. da pošalje taj plan na Pogl. g. Poljanića koji želi čim prije crkvu započeti i dovršiti bez ičije druge pripomoći. To je nužno čim prije učiniti jer se pobojavam da će on premješten biti k vladi pa onda tko zna šta će biti od gradnje crkve.

 

Potočani, dne 18. srpnja 1887. Josip, nadbiskup.».