Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Osnutak župe

16. svibnja 2008.
Dekret Nadbiskupskog ordinarijata Vrhbosanskog o osnutku župe Garevac

NADBISKUPSKI ORDINARIJAT                              

        VRHBOSANSKI

 

Broj: 1605/75                                Sarajevo, 15. rujna 1975.

 

OSNUTAK ŽUPE GAREVAC

U Ime Božje!

 

Već nekoliko godina vjernici naselja Garevac sa zaseocima župe Modriča, uz pomoć mnogih dobrotvora iz domaćeg kraja i inozemstva, a pod vodstvom svoga neumornog župnika preč. gosp. Mije Thona, zajedničkim trudom i doprinosima u novcu grade, a sada već i privode kraju župski stan i crkvu u Garevcu. Time su najjasnije dokazali svoju volju, da imaju svoju župsku zajednicu i svećenika u svojoj sredini. O tome nas je više puta izvješćivao modrički župnik preč. gospodin Thon, a i mi smo se osobno, prilikom svojih posjeta Garevcu, mogli o tome uvjeriti.

Na temelju naprijed rečenog Nadbiskupski Ordinarijat Vrhbosanski došao je do uvjerenja, da je na duhovnu korist vjernika Garevca sa obližnjim zaseocima, koji su do sada pripadali župi Modriča, da se tamo osnuje samostalna župa kako bi vjernici s toga poručja mogli bolje i lakše udovoljavati svojim vjerskim dužnostima.

Opravdanim željama i potrebama svojih vjernika, kako prije, tako i sada, Crka je uvijek nastojala izaći ususret.

Stoga; saslušavši one, koje smo prema Kan 1428. § 1 CZ bili dužni

saslušati, te uzevši u obzir da za to postoje kanonski razlozi, kako to ističe Kan. 1427. CZ i br. 32 dekreta „Christus Dominus” II. Vatikanskog Sabora kako i art. 21 § 1 motuproprija „Ecclesiae Sanctae" ovim osnivam novu župu:

 

G A R E V A C

sa sjedištem u Garevcu.

 

Nova župa se odvaja od teritorija župe Modriča sa granicama:

l. Granica izmedu župe Garevac i župe Odžak, na sjeverozapadu ide rijekom Bosnom.

2. Granica izmedu župe Garevac i župe Modriča, na zapadu i jugozapadu, ide kanalom “Tolisa” od njegova ušća u rijeku Bosnu pa do pruge Modriča-Gradačac, zatim prugom Modriča-Gradačac preko ravnice Pašinac do točke gdje pruga siječe korito bivše rijeke Tolise.

3. Granica između župe Garevac i župe Čardak, na istoku i sjeveroistoku, ide od točke gdje pruga Modriča-Gradačac presjeca korito bivše rijeke Tolise, preko ravnice Maksimuša, tako da u cijelosti obuhvaća zaseok Baje; odatle ide izmedu zaseoka Lužani, koji u cijelosti pripada župi Garevac, i za.seoka Ždralovac, koji u cijelosti ostaje župi Čardak; zatim izmedu zaseoka Trnjani, koji se u cijelosti pripaja župi Garevac, i sela Donji Kladari, koje u cijelosti ostaje župi Čardak, izlazi na prugu Šamac-Sarajevo i asfaltu cestu Modriča-Bosanski Šamac. Presijeca prugu i cestu i izlazi na rijeku Bosnu kod točke zvane “Begov han”, pripajajući tako u cijelosti zaseok Gornjani župi Garevac.

Gore označeni teritorij i vjernici unutar označenih granica ovim se izuzimaju ispod jurisdikcije župnika u Modriči i podređuju se novoj župi i duhovnoj brizi župnika u Garevcu.

Patron nove župe i crkve u Garevcu izabran zajedno s pukom bit će Marija, Majka Crkve.

Ova odluka stupa na snagu dana 28. rujna (nedjelja) 1975., te se ima pročitati u župama Garevac i Modriča.

Ovim pozivamo sve vjernike nove župe, da se okupe oko svoje nove matice i novog župnika u daljnjem nastojanju, da nova župa napreduje u izgradnji Kraljevstva Božjega.

Isto tako pozivamo vjernike nove župe, da ostanu u bratskoj slozi sa župljanima Modriče, svoje stare matice, i da joj, ako ustreba, pomognu, kao i vjernicima svih susjednih župa.

 

Bog blagoslovio ovo djelo!

 

Dano u Sarajevo, dne 15. rujna 1975.

 

Nadbiskup:

Smiljan Franjo Čekada