Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  28. studenoga 2020.

 

25. obljetnica smrti posvetitelja Garevačke crkve

10. rujna 2011.
______________

Na današnji dan, prije 25 godine umro je u Mosbachu u Njemačkoj biskup Tomislav Jablanović, koji je 13. kolovoza 1976. godine posvetio Garevačku crkvu.

JablanovicTomislavBiskup Jablanović je ugledao svjetlo dana 18. svibnja 1921. u Docu. Gimnaziju je pohađao u Travniku, bogosloviju u Sarajevu od 1939. do 1940. Zaređen je za svećenika vrhbosanske nadbiskupije 30. studenoga 1943. Bio je neko vrijeme kateheta u Sarajevu. Od lipnja 1945. do lipnja 1953. bio je u zatvoru, a nakon toga 5 godina lišen građanskih prava. U međuvremenu je obnašao službu kapelana u Derventi i župnik u Rastičevu. Kao župnik Bistrice uputio je molbu u Zagreb za daljnji studij, te mu je 1963. izdana diploma Bogoslovnog fakulteta o završenoj teologiji. Licencijat je položio u lipnju 1964. Disertaciju je branio u travnju 1970. godine pod naslovom: Islamska apologetska argumentacija. Nakon toga služio je kao kapelan i župnik na više mjesta. Od 1967. do 1971. profesor je povijesti religija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i na Visokoj bogoslovnoj školi u Sarajevu do smrti. 12. studenoga 1970. imenovan je vrhbosanskim kanonikom, a 16. studenoga 1970. pomoćnim biskupom u Sarajevu. God. 1967. postaje korespondentom Smjernice2Vatikanskog tajništva za nekršćane. Od 1978. do 1983. bio je generalni tajnik Biskupske konferencije, a od 1983. predsjednik je Vijeća za migraciju. Priredio je prijevod na hrvatski jezik Smjernice za dijalog između kršćana i muslimana, koju je izradilo Tajništvo za nekršćane.